728x90
반응형

Stego 10점 문제. 이미지 파일이 하나 주어지는데,
그냥 HxD로 열어보면 FLAG가 바로 나온다.FLAG : Bugs_Bunny{0258c4a75fc36076b41d02df8074372b}


728x90
반응형

'CTF Write Up' 카테고리의 다른 글

[Bugs_Bunny CTF 2017] Like a Boss !  (0) 2017.07.31
[Bugs_Bunny CTF 2017] ZERO-ONE !  (0) 2017.07.31
[Bugs_Bunny CTF 2017] Nothing here  (0) 2017.07.31
[dimigo 2017] REV 100  (0) 2017.07.19
[dimigo 2017] REV 50  (0) 2017.07.19

+ Recent posts